Students Myaskovsky, Nikolai Yakovlevich Composers Composition


A list of Myaskovsky's students at the Moscow Conservatory includes: A. Abramsky, A. Aksenov, V. Alekseev, I. Belorusets, V. Belyi, Y. Biryukov, N. Budashkin, A. Veprik, F. Vitachek, V. Gaigerova, G. Gamburg, V. Gerchik, E. Golubev, D. Kabalevsky, M. Kvadri, V. Kryukov, Z. Levina, A. Lokshin, N. Makarova, K. Makarov-Rakitin, E. Messner, B. Mokrousov, A. Mosolov, V. Muradeli, I. Nadirov, Yu.Nikolsky, L. Oborin, N. Peiko, L. Polovinkin , S. Razorenov, A. Sokolov-Kamin, M. Starokadomsky, L.Stepanov, V. Fehre, A. Khachaturian, K. Khachaturian, B. Tschaikovsky, M. Cheremukhin, V. Shebalin, B. Shechter, V. Shirinsky, A. Eshpai, V. Yurovsky.
    Top: Arts: Music: Composition: Composers: M: Myaskovsky, Nikolai Yakovlevich: Students
   MySQL - Cache Direct


  
Twitter